ДП "ДІПРОМІСТО" проводить підготовку і видання науково-методичної та навчальної літератури з проблем архітектури, територіального планування, управління розвитком територій, урбаністики і дотичних до них галузей. Науково-методичні видання та навчальна література розраховані на фахівців, що працюють у галузі архітектури, містобудування, управління розвитком населених пунктів та регіонів, а також викладачів та студентів відповідних спеціальностей.

Також співробітники інституту постійно висвітлюють новітні теоретичні, методичні і практичні напрацювання колективу інституту у різноманітних як українських, так і іноземних наукових виданнях. З деякими зі статей наших співробітників можна ознайомитися на сторінках цього сайту, присвячених окремим напрямам діяльності інституту.

Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя. Буклет про діяльність інституту. // К.: Логос, 2015.

Підготовлений до 85-річчя ДП "ДІПРОМІСТО" буклет відображає базові напрями діяльності інституту на прикладах новітніх найбільш резонансних робіт з науково-дослідної діяльності, територіального планування, архітектурно-будівельного проектування, інженерно-транспортного проектування, землеустрою тощо.

Посібник користувача ArcGIS 10.x для фахівців з містобудування та просторового розвитку

Посібник містить лаконічний структурований опис базового інструментарію ArcGIS 10.x з урахуванням потреб фахівців, які працюють над розробленням містобудівної документації та інших проектів з просторового розвитку.

Пропонуємо ознайомитися зі змістом посібника.

Вартість посібника становить 240 грн. З питань придбання посібника просимо звертатися до ДП “ДІПРОМІСТО”:
електронною поштою на адресу gis@dipromisto.gov.ua,
або за телефоном (044) 285 64 83.

Розвиток водозбірної території річки Тиси (TICAD). Міжнародна стратегія та політичні рекомендації. Переклад з англійської. – Київ: ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя. К.: Логос, 2012. – 128 с.

Дане видання є україномовним перекладом основних результатів виконання міжнародного проекту “Розвиток водозбірної території річки Тиси”, спрямованого на розроблення засад забезпечення сталого просторового розвитку водозбірного басейні річки Тиси. Зміст видання надано партнерами проекту TICAD. ДП "ДІПРОМІСТО" був виконавцем завдань проекту TICAD з боку України.

Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В.С.Куйбіда, Ю.М.Білоконь. К.: Логос, 2009. – 108 с.

Розглянуто розвиток територіального планування в Україні за період 1991-2008 років. Відповідно до вимог Європейських керівних принципів сталого просторового розвитку Європейського континенту здійснено аналіз основних видів містобудівних проектів, які виконувалися на трьох ієрархічних рівнях: загальнодержавному, регіональному та локальному. Висвітлені нормативно-правові та методичні проблеми розроблення містобудівної документації в сучасних умовах. Призначається для широкого кола спеціалістів, зайнятих науковою та практичною діяльністю у сфері містобудування та управління територіальним розвитком регіонів та населених пунктів.

Палеха Ю.М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. – К.: Профі, 2006. – 324 с.

Присвячена питанням формування вартості територій населених пунктів та їх грошової оцінки. На основі аналізу теорії формування вартості, особливостей українського та зарубіжного досвіду оцінки територій населених пунктів досліджено теоретичні та практичні аспекти виникнення географічної складової диференціальної ренти у населених пунктах, здійснено аналіз факторів, які впливають на формування вартості території, дана вартісна характеристика міст України, проведена їх типізація, викладені методологічні та методичні підходи до застосування вартості території населених пунктів при проведенні нормативної та експертної грошової оцінки, визначенні інвестиційно-привабливих територій.


Білоконь Ю.М., Фомін І.О. Наука і творчість в архітектурі. – Київ: Логос, 2006.

Розглянуто теорію і методологію архітектурного проектування в аспекті взаємодоповнюючих творчої та наукової діяльності. Розкрито взаємообумовленість і культурологічну єдність у процесі їх еволюції. Структуровано методи архітектурної творчості, а також методи концептуальних і передпроектних досліджень. Висвітлено методичні проблеми та перспективи вищої архітектурної освіти в світлі її євроінтеграції. Призначається для широкого кола спеціалістів, зайнятих науковою та практичною архітектурною діяльністю, педагогів, аспірантів і студентів вузів з архітектурною освітою.


Білоконь Ю.М. Регіональне планування. Теорія та практика. / за редакцією І.О.Фоміна. – Київ: Логос, 2003.

У монографії розглянуто теоретичні та методологічні основи регіонального планування з урахуванням еволюційних тенденцій в містобудуванні. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід регіональної політики і територіального планування. Викладено типологію регіональних структур, актуальні напрямки, принципи та методи вдосконалення регіонального прогнозування та проектування в складі архітектурної, а також суміжних видів науково-проектної діяльності.


Білоконь Ю.М. Управління розвитком територій (Планувальні аспекти). / за редакцією І.О. Фоміна. – Київ: Укрархбудінформ, 2002.

Розглянуто методологічні засади управління розвитком територій у різних країнах на державному, регіональному та місцевому рівнях. Викладено умови, які сприяють удосконаленню системи управління містобудівним розвитком регіонів. Рекомендовано до видання вченою радою Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури та містобудування, протокол №3(924) від 21 березня 2002 року.

Транскордонні території України (Проблеми розвитку). / Редактори-упорядники: Ю.М. Білоконь, І.О.Фомін. – Київ: Укрархбудінформ, 1999.

Монографічний збірник наукових праць ініційований Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України, Українською Академією архітектури, інститутом "ДІПРОМІСТО".
У збірнику висвітлено науково-методичні засади організації та регулювання розвитку прикордонних територій України та суміжних країн, регіональні особливості планування транскордонних територій. Видання розраховане на фахівців містобудівної галузі, працівників та керівників владних і виконавчих структур, всіх, кого цікавить регіональна політика України.

Организация территории приграничных районов (концептуальные положения): Монография / Ю.Н.Белоконь, В.В.Владимиров, И.А.Фомин. К.: КНУСА, 2002. – 88 с.

Посвящена проблемам комплексного у взаимоувязанного планирования и проектирования приграничных районов с рекомендациями планировщикам-градостроителям, а также органам государственной и местной власти. В монографии освещено зарубежный опыт планирования трансграничных территорий, условия, влияющие на их формирование и развитие, теоретические предпосылки планировочной организации трансграничных территорий. Изложено планировочные характеристики трансграничных территорий и их структурных элементов, сформулировано принципы градостроительного проектирования и систему научно-проектных работ по планированию и проектированию приграничных территорий.

Білоконь Ю.М. Функція та структура форми в регіональному плануванні. / за редакцією І.О.Фоміна. – Київ: Кий, 2002.

Розглянуто тенденції розвитку в аспекті взаємодії їх функціонального призначення та структури просторової форми. На конкретних прикладах висвітлено особливості архітектурно-планувальної організації регіонів різних типів в умовах України та інших країн світу. Рекомендовано до видання Вченою радою Державного науково-дослідного інституту теорії і історії архітектури та містобудування №8 (921) від 9 вересня 2001 року.

Білоконь Ю.М. Регіональне планування. Сутність і значення. – Київ: Укрархбудінформ, 2001р.

Розглянуто методологічні засади сучасного регіонального планування. Викладено характеристики регіонального планування як містобудівної дисципліни, визначено її зв'язки з іншими галузями знань, державною регіональною політикою та проектно-планувальною діяльністю на різних рівнях територіального розвитку.Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник (№14/18.2-1115 від 17.07.2001р.).

Білоконь Ю.М. Проблеми містобудівного розвитку території. – Київ: Укрархбудінформ, 2001р.

Розглянуто соціально-економічні, екологічні проблеми містобудівного розвитку територій. Викладено шляхи їх вирішення засобами планування на міждержавному, державному та регіональному рівнях з використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду.Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник (№14/18.2-1673 від 19.11.2001р.).

Білоконь Ю.М. Типологія містобудівних об'єктів. – Київ: Укрархбудінформ, 2001р.

Викладено методичні підстави типології міст, міських агломерацій і регіонів. Визначено принципи типології районів за ступеневими та структурними ознаками. Розглянуто класифікаційні ознаки регіонів з вузловою планувальною структурою. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України як навчальний посібник (№14/18.2-1673 від 19.11.2001р.).

Питання інформаційно-методичного забезпечення містобудівного кадастру населених пунктів: матеріали науково-практичного семінару / Редкол.: Ю.М.Білоконь, М.М.Дьомін, Ю.М.Палеха та ін. К.: НДІТІАМ; Діпромісто, 2000. – 52 с.

Відображено доповіді учасників науково-практичного семінару “Питання інформаційно-методичного забезпечення містобудівного кадастру населених пунктів”, який відбувся у приміщенні учбового центру Держбуду України Інституту “Діпромісто” 26-27 квітня 2000 року. Тематика семінару стосувалася проблем методологічного забезпечення та перспектив створення і ведення містобудівного кадастру, було висвітлено напрацьований у цій сфері досвід, переваги застосування геоінформаційних технологій для цілей формування та ведення містобудівного кадастру.

Гипроград. Информация / Комиссия по жилищному вопросу, строительству и градостроительству ЕЭК ООН.  К.: Плиграфкнига, 1990.  20 с.

Отображает историю деятельности и основные достижения коллектива Украинского госудрственного института проектирования городов "Гипроград" до 1990 года. Материал информационного буклета изложен на трёх языках - русском, английском и французком.


З приводу розповсюдження видань звертатись за адресою:

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М.Білоконя, бульвар Лесі Українки, 26, Київ, 01133, Україна.
тел.: (044) 285 1182, (044) 285 4587
факс: (044) 285 6372
e-mail: admin@dipromisto.gov.ua


Головна    Новини    Профіль діяльності    Технічний комітет 314    Контакти

Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать ДП "ДІПРОМІСТО"